Gurus a la xarxa

Els ‘influencers’ s’han erigit com els nous prescriptors de marques i productes


Gurus in the network

The ‘influencers’ has emerged as the new prescribers of brands and products

La Vanessa Villen en una de les imatges del seu perfil social.
La Vanessa Villen en una de les imatges del seu perfil social.
Actualitzada 19/09/2016 a les 13:04

Quan parlen, el món els escolta. Tenen pes, credibilitat. Ja sigui perquè han aconseguit ser bons en el seu àmbit, perquè són capaços de generar molta interacció amb els seus seguidors, perquè donen consells que es consideren pràctics, tenen un cert poder per generar opinions i conversa a Internet o, simplement, perquè cauen bé i són simpaticots. Són els anomenats influencers, persones influents a la xarxa que quan piulen, fan un post, pengen un vídeo a Youtube, difonen una foto a Instagram o publiquen una entrada al blog simplement ho peten. I les marques i entitats, sabedors que avui Internet mana molt, van a la recerca d’aquests perfils: l’objectiu és intentar captar-los perquè els donin suport en campanyes, difonguin la marca o simplement els esmentin als perfils socials mentre esperen que la seva audiència fidel, i que es compta per milers, reaccioni.

Són els nous gurus i destaquen en àmbits diversos. D’exemples als països veïns n’hi ha que ho demostren: Aida Domenech, que sota el nom artístic de Dulceida és una de les blogueres de moda amb més pes a Espanya (té 1,2 milions de seguidors a Instagram, per exemple, i pot arribar a cobrar fins a 6.000 euros per publicar articles o productes als seus perfils); Rubén Doblas, conegut com a Rubius, és un youtuber espanyol amb 20,6 milions de subscriptors al seu canal, on penja continguts relacionats amb els videojocs; Betty Autier, bloguera de moda francesa amb 846.000 seguidors a Instagram; o Jean Luc Raymond, consultor i conferenciant gal amb més de 532.000 entregats fans a Twitter.

És aquest el model que triomfa, doncs? Sembla que sí, encara que hi ha analistes que vaticinen el final d’aquests prescriptors 2.0. Als Estats Units, per exemple, ja és il·legal promocionar un producte a Instagram sense advertir prèviament que es tracta d’un contingut patrocinat. “Jo personalment no crec que en els influencers ni d’aquesta bogeria de voler ser bloguer o youtuber com una forma fàcil de tenir èxit”, apunta Fernando Blanco, expert en comunicació i màrqueting. Ell és de l’opinió que un personatge pot acabar sent prescriptor o influent perquè sigui brillant en el seu àmbit professional (un artista, esportista, pensador, empresari…), però no a la inversa. “No pots aconseguir la fama de cop i volta. De Dulceida i de Rubius, i és cert que arriben a una massa crítica enorme, n’hi ha molt pocs. I a més, no és qüestió de massa crítica, sinó de talent i aquest talent ha de ser previ”, prossegueix. El problema, assenyala, és que avui força joves tenen com a objectiu vital esdevenir instagramers o youtubers. Per què triomfen, però, aquests referents? Blanco hi veu una explicació clara: “són fills dels fenòmens de les xarxes socials i el seu públic ha deixat de creure en les marques. I en lloc d’escoltar la veu de Sony o de PlayStation prefereixen mirar a la xarxa i fer cas del que els diu gent com ells”.

I a Andorra, n’hi ha d’influencers? Com es veu aquesta figura des d’aquí? S’utilitza? Al Principat pocs casos hi ha. Potser perquè la massa crítica i la competència són menors, qui sap. Aquí trobem un parell de destacats fenòmens d’Internet, els youtubers-gamers residents i autobatejats com a Vegetta777 (Samuel de Luque, el seu nom real, acumula més de 15 milions de seguidors al seu canal) i Willyrex (Guillermo Díaz), amb quasi 7,4 milions de fans a la xarxa. A més de tenir una legió de fans adolescents -al dar­rer Saló del Videojoc que es va celebrar a Escaldes va ser evident– són poc amics de la premsa. DMG hi ha intentat contactar a través del seu mànager però ha obtingut silenci per resposta.

Hi ha algun altre nom? Consultats diferents experts en comunicació del país, coincideix amb unanimitat un nom: Albert Llovera. “Però el seu és un cas a la inversa: ha estat un esportista d’èxit que ha esdevingut una figura pública i ara és algú influent”, sentencien els enquestats. Més de 82.000 fans a Facebook i 25.600 a Twitter i més de 20.000 a Instagram, presència als mitjans de comunicació, ambaixador d’Unicef d’Andorra des del 2010, convidat a molts dels actes socials que s’organitzen al país, patrocinadors… Tot plegat evidencia que té una munió de fans fidels i actius. Quan li demanem al propi Llovera si es considera un influenciador… riu. “Jo? És cert que m’ho diuen i veig que tinc molta resposta. Però jo sóc com sóc i dic les coses com les dic. Però si puc influir en alguna és a voler tenir entusiasme i esperit de superació”, afirma. Quin és el seu secret, doncs? “No ho sé. A la gent li agrada saber quin tipus de vida faig i jo ho explico a la meva manera, sóc jo mateix. De vegades se m’acudeixen frases d’alguna conferència i les penjo i la gent reacciona molt o a Instagram penjo una foto, i no sóc fotògraf i de vegades no són gens bones, però a la gent li agrada”, valora. Les desenes de missatges que rep cada dia a través de les xarxes en són la mostra. Quan li demanem si aquesta és una via per guanyar patrocinadors és sincer. Afirma que “tenir molts seguidors sempre influeix, però jo no ho faig per això i no tinc més patrocinadors per tenir molts fans, encara que als patrocinadors els agrada”. I conclou que no és amic de penjar quin vi està bevent o quines vambes porta, encara que li hagin arribat ofertes per fer-ho. Únicament se suma a les causes socials, diu. De la resta, res.

L’efectivitat de tenir-los a prop
És efectiu per a les marques intentar atreure aquests perfils? “Confiar excessivament en els influencers ha estat un error. El que ha passat és que molta gent pensa que tenir-ne un al costat és un esdeveniment sinònim d’èxit garantit, però si portes a un acte teu un influencer que no té res a veure amb la marca potser sí que et donarà un èxit puntual i et mencionarà a les xarxes… però què passarà demà?”, es demana Diana Pérez, comunicadora. I es declara en contra dels “oportunistes” que a través de blogs han volgut acaparar marques de productes que poc tenen a veure entre ells. “Si un influencer anuncia alhora calçat, menjar o un cotxe al final fa l’efecte contrari”, diu. I posa un exemple gràfic i entenedor: per a la inauguració d’una discoteca què és més efectiu: apropar-se al nom d’un deejay de qualitat i reconegut en el seu àmbit o recórrer a Kiko Rivera? Aquest és el quid de la qüestió.

EL CAS D’UNA BLOGUERA: L’advocada presciptora de moda

Una foto d’ella sense mirar a càmera, amb un refresc a les mans en una cafeteria i un diari sobre la taula. Resultat: quasi un miler de likes. Una imatge zenital on només és veu una tassa de té amb llimona i una tetera de ceràmica. Resultat: 1.101 m’agrada. Els fans de Vanessa Villen, una bloguera barcelonina instal·lada a Andor­ra des de fa dos anys i que acumula 15.000 seguidors a Instagram, són actius: quan hi puja una foto d’ella amb algun modelet, unes sabates o una bossa, de vacances a la platja o a casa amb la seva parella sol tenir centenars de reaccions assegurades. Té, a més des de no fa gaire, un canal de Youtube on penja consells sobre moda, bellesa i estils de vida (procura pujar un parell de vídeos a la setmana i un parell més d’outfits al blog, malgrat admetre que “de vegades és impossible” per manca de temps). És el seu un cas d’influencer? Advocada de professió i aficionada al món de la moda i la fotografia, assegura que no s’ha ha plantejat mai si ha acabat esdevenint un perfil influent arran del volum de seguidors que arrossega. El cas és que ja ha fet “moltes” col·laboracions promocionals, com les d’una cadena de perfumeries del país, oferint tallers i promocions de nous perfums, i amb una empresa que ven un programa d’entrenament per tonificar el cos. “Mai m’ho he plantejat, però si puc influir amb el meu estil de vida estaria molt feliç i molt contenta”, afirma.

Admet que, malgrat tenir tants seguidors a la popular xarxa social de fotografia, “molts cops no en sóc conscient” i quan es compara amb ídols com la reina Dulceida “veig que encara em queda molt camí per ser una bloguera”. Des que viu a Andorra, però, ha entrat en contacte amb altres amants de la moda com ella, que s’aglutinen sota les #andorrabloggers i que pugen amb una certa assiduïtat consells i fotos a Internet perquè els seus fans hi interaccionin. Assegura que el fet de viure a Andorra l’ha ajudat a créixer a lnternet, perquè a Barcelona “hi ha moooooltes blogueres” i aquí el paisatge ajuda a fer captar bones imatges “per arribar a aconseguir unes fotos top”.

De moment, diu, no viu professionalment, de l’activitat a les xarxes. “Continuo aixecant-me a les 7 del matí per anar al despatx d’advocats!”, exposa.

https://www.diariandorra.ad/noticies/dmg/reportatge_dmg/2016/09/18/gurus_xarxa_106827_1171.html


When they speak, the world listens to them. They have weight, credibility. Either because they have managed to be good in their field, because they are able to generate a lot of interaction with their followers, because they give advice that is considered practical, have a certain power to generate opinions and conversations on the Internet or simply because they fall well and they are sympathetic. They are the so-called influencers, influential people on the network who, when they try, make a post, hang a video on YouTube, spread a photo on Instagram or post an entry to the blog simply smear it. And the brands and organizations, savvy that today’s Internet is doing a lot, are looking for these profiles: the goal is to try to capture them so that they support them in campaigns, spread the brand or simply mention them in social profiles while waiting for them Your faithful audience, and counted by thousands, react.

They are the new gurus and stand out in different fields. Examples in neighboring countries include: Aida Domenech, who under the artistic name of Dulceida is one of the most influential fashion bloggers in Spain (1.2 million followers on Instagram, for example, and can charge up to 6,000 euros to publish articles or products to their profiles); Ruben Doblas, known as Rubius, is a Spanish youtuber with 20.6 million subscribers to his channel, where he hangs content related to video games; Betty Autier, French fashion blogger with 846,000 followers on Instagram; or Jean Luc Raymond, a Welsh consultant and lecturer with more than 532,000 fans on Twitter.

Is this the model that triumphs, then? It seems that yes, although there are analysts who predict the end of these prescriptors 2.0. In the United States, for example, it is now illegal to promote a product on Instagram without first noticing that it is a sponsored content. “I personally do not believe that the influencers or the madness of wanting to be a blogger or youtuber as an easy way to be successful,” says Fernando Blanco, an expert in communication and marketing. He is of the opinion that a person can end up being prescriptor or influential so that he is brilliant in his professional field (an artist, sportsman, thinker, businessman …), but not vice versa. “You can not get the fame suddenly. From Dulceida and Rubius, and it is true that they reach an enormous critical mass, there are very few. And in addition, it is not a question of critical mass, but of talent and that talent must be prior “, he continues. The problem, he says, is that today many young people have the vital objective of becoming instagramers or youtubers. Why do these referrals succeed? Blanco sees a clear explanation: “they are the children of the phenomena of social networks and their audience has stopped believing in the brands. And instead of listening to the voice of Sony or PlayStation they prefer to look at the network and pay attention to what people are saying to them. “

And in Andorra, are there influencers? How do you see this figure from here? Is used? There are few cases in the Principality. Maybe because the critical mass and the competition are smaller, who knows. Here we find a couple of prominent Internet phenomena, the resident youtubers-gamers and autobadajats like Vegetta777 (Samuel de Luque, his real name, accumulates more than 15 million followers on his channel) and Willyrex (Guillermo Diaz), with Almost 7.4 million fans online. In addition to having a legion of adolescent fans – in the last Video Game Hall that was held in Escaldes it was evident – they are little friends of the press. DMG has tried to contact through its manager but has obtained silence by answer.

Is there any other name? Consulted different experts in communication of the country, unanimously agrees a name: Albert Llovera. “But his is a case in reverse: he has been a successful sportsman who has become a public figure and now he is someone who is influential,” they sentenced the respondents. More than 82,000 fans on Facebook and 25,600 on Twitter and more than 20,000 on Instagram, presence in the media, ambassador of Unicef ​​of Andorra since 2010, invited to many of the social events that are organized in the country, sponsors … . All of this evidence has a lot of faithful and active fans. When we ask Mr Llovera himself if he considers himself an influential … river. “I? It is true that they tell me and I see that I have a lot of response. But I am as I am and say things as I say. But if I can influence any one it is to want to have enthusiasm and spirit of superación “, affirms. What is your secret, then? “I do not know. People like to know what kind of life I do and I explain it to myself, it’s me. Sometimes I can think of phrases from some conference and I hang them and people react a lot or Instagram I upload a picture, and I’m not a photographer and sometimes they are not good at all, but people like it, “he says. The dozens of messages that you receive every day through the networks are the sample. When we ask if this is a way to win sponsors, it is sincere. 

The dozens of messages that you receive every day through the networks are the sample. When we ask if this is a way to win sponsors, it is sincere. He says that “having many followers always influences, but I do not do that and I do not have more sponsors to have many fans, although sponsors like them.” And he concludes that he is not a friend of hanging what wine he is drinking or what are he wearing, even if they have received offers to do so. It only adds to the social causes, he says. The rest, nothing

The effectiveness of having them close
Is it effective for brands to try to attract these profiles? “Excessive trust in influencers has been a mistake. What has happened is that many people think that having one next is an event that is synonymous with guaranteed success, but if you bring to an act your influence that has nothing to do with the brand may well be a success Timely and will mention you in the networks … but what will happen tomorrow? “, Diana Pérez, communicator, is requested. And it is declared against the “opportunists” that through blogs have wanted to grab brands of products that have little to do with each other. “If an influencer announces shoes, food or a car at the same time, it does the opposite effect,” he says. And give a graphic and understandable example: for the inauguration of a disco, what is more effective: approach the name of a deejay of quality and recognized in its field or resort to Kiko Rivera? This is the crux of the matter.

THE CASE OF A BLOGGER: The fashion prescribing lawyer

A picture of her without looking at the camera, with a soft drink in her hands in a cafeteria and a newspaper on the table. Result: almost a thousand likes. A zenital image where you can only see a cup of tea with lemon and a ceramic teapot. Result: 1,101 I like it. The fans of Vanessa Villen, a Barcelona blogger installed in Andorra for two years and who has 15,000 followers on Instagram, are active: when they upload a photo of her with some model, shoes or a bag, on holiday on the beach or at home with your partner usually have hundreds of reactions insured. It has, besides not long ago, a YouTube channel that hangs advice on fashion, beauty and lifestyles (it tries to upload a couple of videos a week and a couple more outfits on the blog, despite admitting that “from Sometimes it is impossible “for lack of time). Is this a case of influencing? A professional and amateur lawyer in the world of fashion and photography, he asserts that it has never been considered if it has become an influential profile as a result of the volume of followers it drags. The fact is that he has already done “many” promotional collaborations, such as a chain of perfumes in the country, offering workshops and promotions of new perfumes, and a company that sells a training program to tone the body. “I have never considered it, but if I can influence my lifestyle I would be very happy and very happy,” he says.

He admits that, despite having so many fans in the popular social network of photography, “I’m not aware of many times” and when compared to idols like Queen Dulceida “I see that I still have a long way to be a blogger.” Since living in Andorra, however, he has come in contact with other fashion lovers such as her, who clash under #andorrabloggers, and they upload with assiduity advice and photos on the Internet so that their fans interact. He assures that the fact of living in Andorra has helped him to grow online, because in Barcelona “there are bloggers moooooltes” and here the landscape helps to capture good images “to get some top pictures.”

At the moment, he says, he does not live professionally, of the activity in the networks. “I keep getting up at 7 in the morning to go to the law firm!” He exposes.

https://www.diariandorra.ad/noticies/dmg/reportatge_dmg/2016/09/18/gurus_xarxa_106827_1171.html


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *