Com viure de les marques

Alguns ‘influencers’ cobren entre 500 i 700 euros per campanya

Ser influenciador/a (influencer) és la moda. S’ha convertit en la principal professió d’alguns/es i en el pur entreteniment d’altres. Hi ha milers de persones que es guanyen la vida amb la publicació de fotografies i posts a les seves xarxes socials, convertint-se, fins i tot, en una figura de referència per a molts joves. La seva capacitat d’influir en les decisions de la gent amb un gest, un missatge, una imatge o una opinió han fet que algunes marques s’aprofitin d’aquesta tendència i realitzin acords de col·laboració per millorar el seu posicionament. I de fet, els funciona. “S’han de tenir idees innovadores i posar-les en pràctica. A la gent el que li agrada és veure coses noves”, comenta la influencer Vanessa Villen (@vanessavillen), resident a Andor­ra. La seva passió per la moda i la fotografia la va portar a començar a publicar els seus outfits a Instagram fa tres anys, que cada cop van començar a atreure més usuaris i a tenir més repercussió, fins a aconseguir del que pot presumir ara: més de 17.000 followers. “Intento pujar tres o quatre fotografies setmanals i un post al meu blog. Ara, per exemple, que he estat viatjant, he intentat diversificar els viatges per tenir més contingut”, explica Villen. La influencer, de 27 anys, col·labora amb diferents marques i no amaga que es tracta d’una feina on es guanyen molts diners. Abans de promocionar un producte el prova durant un temps i en dona la seva opinió. Després, a través de fotografies a Instagram, vídeos a YouTube o articles en el seu propi blog fa la promoció. “Per una campanya puc arribar a cobrar entre 500 i 700 euros”, apunta. La influencer insisteix que encara que la publicació d’una fotografia sembli senzilla, darrere hi ha hores de treball. “La idea és que qualsevol qui entri al meu Instagram ho vegi tot ordenat i polit, amb la mateixa tonalitat i amb un mateix filtre. L’aspecte i el disseny que he aconseguit crear m’ha ajudat moltíssim a pujar els seguidors”, diu.

Però què passarà amb la figura d’influencer? Durarà tota la vida o no deixa de ser una moda temporal? Segons Villen, “sempre ha existit aquella persona a qui tothom admira per alguna cosa. Ara aquesta figura es posa de manifest perquè tenim eines que ens ho permeten”, assegura.
Altres usuàries com @cristiurbi, amb 135.000 seguidors, diu que puja fotografies cada dia perquè “m’encanta compartir amb els meus seguidors on viatjo, què menjo i com em vesteixo”. O un cas molt curiós: @buffet_the_pug, la gossa amb més seguidors de tot el país, concretament 17.000. La seva propietària, l’Anna Caballero, explica que moltes marques importants la truquen per fer col·laboracions i que ha arribat a cobrar 200 euros per compartir una imatge. Caballero combina fotografies únicament de l’animal amb altres d’ella i la seva parella amb la mascota, i apunta que l’objectiu és vendre emocions. “La gent el que busca a l’Instagram de la meva gossa és una emoció i veure una parella jove com a un model ideal”, conclou.

DEBUT LITERARI
La dona de Risto Mejide

Laura Escanes és influencer, té 21 anys i la vida resolta. Fa unes setmanes va anunciar que estrenava pis de 400 m² i un lloguer de 10.000 euros al mes amb el seu marit, el publicista Risto Mejide. Escanes ha anat provant amb tot: model, influencer, youtuber… I ara escriptora. La catalana està firmant el seu primer llibre Piel de letra, una recopilació de reflexions personals i un aparador dels seus pensaments, on confessa que va ser víctima d’una violació. El seu debut com a escriptora no li ha anat malament: Piel de letra és el segon llibre més venut de no-ficció en llengua castellana aquest Sant Jordi. Això sí, ser la dona de Mejide l’ha situat al centre de la polèmica i s’ha hagut d’enfrontar als haters que l’acusen de no ser l’autora real del llibre.

ENLACE DIRECTO AL ARTICULO AQUÍ

HOW TO LIVE FROM BRANDS

Some ‘influencers’ charge between 500 and 700 euros per campaign

Being influential (influencing) is fashion. It has become the main profession of some and in the pure entertainment of others. There are thousands of people who make a living with the publication of photos and posts on their social networks, becoming, even, a reference figure for many young people. Their ability to influence people’s decisions with a gesture, message, image or opinion have made some brands take advantage of this tendency and make collaboration agreements to improve their positioning. And in fact, it works. “They need to have innovative ideas and put them into practice. People who like it are seeing new things, “says the influencer Vanessa Villen (@vanessavillen), resident in Andorra. His passion for fashion and photography led him to start publishing his outfits on Instagram three years ago, which increasingly began to attract more users and have more repercussions, to achieve what he can now presume: more than 17,000 followers. “I tried to upload three or four weekly photos and a post to my blog. Now, for example, that I have been traveling, I have tried to diversify the trips to have more content, “explains Villen. The influencer, 27, collaborates with different brands and does not hide that it is a job where they earn a lot of money. Before promoting a product the test for a while and in giving his opinion. Then, through photos on Instagram, YouTube videos or articles on their own blog makes the promotion. “For a campaign I can charge between 500 and 700 euros,” he says. The influencer insists that although the publication of a photograph seems simple, behind are hours of work. “The idea is that anyone who enters my Instagram sees everything tidy and polished, with the same tone and with the same filter. The look and design that I have managed to create has helped me a lot to upload the followers, “he says.

But what will happen to the figure of influencing? Will it last a lifetime or is it a temporary fashion? According to Villen, “there has always been that person whom everyone admires for something. Now this figure is revealed because we have tools that allow us, “he says.
Other users like @ Cristianiburu, with 135,000 followers, says that he goes up every day because “I love sharing with my followers where I travel, what I eat and how I dress.” Or a very curious case: @buffet_the_pug, the dog with more followers from around the country, specifically 17,000. Its owner, Anna Caballero, explains that many important brands call her to collaborate and that she has been able to charge 200 euros to share an image. Caballero combines photographs of the animal only with others of her and her partner with the pet, and points out that the goal is to sell emotions. “People who are looking for Instagram on my dog ​​are an emotion and seeing a young couple as an ideal model,” he concludes.

LITERARY DEBUT
The woman of Risto Mejide

Laura Escanes is influencing, she is 21 years old and her life is resolved. A few weeks ago it announced that it premiered a floor of 400 m² and a rent of 10,000 euros a month with its husband, the publicist Risto Mejide. Escanes has been trying everything: model, influencer, youtuber … And now writer. The Catalan is signing his first book Piel de letra, a compilation of personal reflections and a showcase of his thoughts, where he confesses that he was the victim of a violation. His debut as a writer has not gone bad: Piel de letra is the second best-selling book of non-fiction in Spanish language this Sant Jordi. Of course, being the woman of Mejide has been at the center of the controversy and had to face the haters who accuse him of not being the author of the book.

DIRECT LINK TO THE ARTICLE HERE

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *